Share XF2 [8WR] Database Backup 2.1.0.3 - Addon Sao lưu XenForo 2

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2019
20/3/19
423
10
18
#1


XF2 [8WR] Sao lưu cơ sở dữ liệu - plugin sao lưu (sao lưu) cho XenForo 2. Plugin này sẽ thực hiện sao lưu theo lịch trình của cơ sở dữ liệu XenForo 2 của bạn. Sao lưu cơ sở dữ liệu sử dụng lệnh exec để khởi động lệnh MySQL mysqldump. Nếu bạn sử dụng lưu trữ thông thường, bạn có thể không có quyền truy cập vào các công cụ mạnh mẽ này và bạn sẽ không thể sử dụng plugin này.

Các tính năng chính:
- Cơ sở dữ liệu hệ thống sao lưu tự động và cấu trúc tệp XenForo 2.
- Khả năng đóng diễn đàn trong quá trình sao lưu.
- Tùy chọn cho mysqldump và tar.
- Tách các bản sao lưu thành nhiều tệp hoặc một.
- Nén sao lưu bằng Gzip, Bzip2 hoặc Xz.
- Lưu trữ lịch sử và nhật ký được xem bằng Admin CP.

Dowload:
Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!